Poland. 2002.

Poland. 2002.

Skroblaki, Poland. 2003.

Skroblaki, Poland. 2003.

Skroblaki, Poland. 2003.